30 апреля 2020 ГТРК «Хакасия»

В Хакасии проходит акция «Вспомним песней Защитников Родины»

Пуул Илбек Чинiстiн 75 чылына чон чон чинiстiн чагыннатхан чаачыларнын аттарын хатап сагысха кирче. Позынын аарлазын паза погдархазын аймах-пасха чорiмнернен козiтче. iди Чаптыковтар роды чаада араласхан улугларыбысты сарыннан сагысха кирерге хыйгы салча.

       

      Турналар   (Расул Гамзатов)

Ханныг чаада халган пiстiн чаачылар,

Хатыг чирге  олар чатпааннар.

Айас  кок тигiрде  учух парчалар,

Ах турналар полып, сагызымда.

          Амга   теере  агын хустар  тигiрде

          Ачыргастыг уннернен  тапсасча.

          Аны истiп, чуреем ачиин тудынып,

          Корчем чогар, хустарны удезiп.

 Хызыл иирде турналар учухчалар,

Майыххан ханаттарын сабына.

Магаа ни орын олар артысчалар,

« Хада учугаан», - тiп тапсасчалар.

         Тузым  читсе, турналар аразында

         Тиг1р  паарынзар оорлеп учугам.

         Тастаан чонымнан анымохтазып,

         Тилекейче, тапсап,  мин учугам.

Архив
Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30