31 июля 2020 ГТРК «Хакасия»

«Хакасфильм» презентует новый полнометражный фильм «Белая дорога Эльзы»

Хакасфильм» киностудия пуул «Эльзанын чарых чолы» аттыг хоос фильм сыгарыбысхан. Ол сын чуртаста полган киректi чарытча. Мында чоох парча Хакас чирiнiн тайгазында чуртапчатхан 6 частыг хызычахтанар. Окiс пала хысхы соохтарда тайгада пуурге тогас парча. Кирек хайди парганын пуун иирде «Наутилус» кинотеатрда наа фильмде корiп аларга чарир.

Архив
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31