30 октября 2020 ГТРК «Хакасия»

30 октябрьда - День памяти жертв политических репрессий

30 октябрьда - репрессияа хаптырган чонны сагысха кирчен кун. Пуул хоргыстыг чугынчах хайынчатхан учун Агбандагы хумартхы тас хыринда митинг полбаан. Город чуртагчылары тiрiг чахайахтар саларга п1рерден кил парганнар. 1930 чылларда тик чирден пыролатханнар санында илееде хакас кiзi, оларнын хайзы хакас учебниктерiн сыгарарында откiн араласханнанар атысха чаргыладыбысхан.

Архив
Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31