2 февраля 2021 ГТРК «Хакасия»

Персональная выставка художника-преподавателя Леонида Канзычакова

Асхыста, Николай Катановтыy адынаy чир-суг eгренxен музейде, хоосчы Леонид Канзычаковтыy тоuыстарыныy кjзiдии азылды. Ол чайаачы устыy орындаuы искусство школазында 30 чыл тоuын салuанына чарыдылча. Чон хайиина пасха-пасха ондайларнаy толдырылuан хоостар сыuарылган. Кjзiдiг, пу ай тоозылuанча, тоuынар.

 

Архив
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30