4 февраля 2021 ГТРК «Хакасия»

Старт Года героического эпоса в Ширинском районе

Хакас республика правительствозы iкiнxi чылы хакас чонныy кирексiнiстерiне хайыu айландыр парир. Iди пылтыр Хакас тiлiнiн чылы адалuан полза, пу чыл алыптыu нымахха чарыдылча. Анзы прай чайаачы устарuа пос чонынын культуразын тилiдерге уламох кjп кeс пирче. Шира аймаанда 2021 чылга уuаа алuым программа алыл парды.

Архив
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31